تبلیغات
سریال نود 32,آپدیت نود 32,پسورد نود 32 - آموزش نصب نود 32 بصورت کامل و تصویری

آپدیت روزانه سریال نود NOD32 به همراه دانلود نرم افزار nod32 و آپدیت آفلاین nod32
هشدار: قبل از آپدیت حتما انجام دهید.

*** به دلیل اینکه ما پسوردهای نود 32 را به رایگان در سایت قرار می دهیم شرکت نود سایت ما را احتمالا بلاک می کند پس برای اینکه بتوانید همیشه از یوزرهای نود32 ما استفاده کنید حتما اسم سایت ما را به لیست نود32 خودتان اضافه کنید ***

برای این کار: بعد از باز کردن پنجره نود32 کلید F5 را از صفحه کلید زده و طبق تصویر نام آدرس دو سایت را با فرمت *nod32serials.mihanblog.com* و *
nod32serials.ir* را وارد نمایید. (بعد از زدن دکمه Add عبارت ذکر شده را در کادر وارد نمایید)

نود32
«برای بزرگ کردن تصویر روی آن کلیلک کنید»

توجه: در نود ورژن 4 بجای Url address management منوی Address Management را انتخاب کنید.


آموزش نصب نود 32 بصورت کامل و تصویری

نویسنده :امید اینترنت
تاریخ:پنجشنبه 21 فروردین 1393-06:46 ب.ظ

ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﺑﻲ ﻋﻴﺐ و ﻧﻘﺾ آنتی ویروس نود 32 ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار ذﻳﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد:

حداقل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری:

در سیستم عامل وﻳﻨــﺪوز"2000"،"XP"،"2003"،"2000"ﺳﺮور و"2003"ﺳﺮور:

-ﭘﺮدازﻧﺪه 400 ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰی 32 ﻳﺎ64 ﺑﻴﺘﻲ 

-ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان128ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ

-ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺮ روی دﻳﺴﻚ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان35ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ

-ﻛﺎرت ﮔﺮاﻓﻴﻚ super VGA ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ 600در800ﭘﻴﻜﺴﻞ


در وﻳﻨﺪوز وﻳﺴﺘﺎ:

-ﭘﺮدازﻧﺪه ﻳﻚ ﮔﻴﮕﺎ ﻫﺮﺗﺰی32 ﻳﺎ64 ﺑﻴﺘﻲ

-ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان512ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ

-ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺮ روی دﻳﺴﻚ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان35ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ

-ﻛﺎرت ﮔﺮاﻓﻴﻚ super VGAﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ600در800ﭘﻴﻜﺴﻞ 


نصب نرم افزار نود 32:

ﺑﺎ اﺟﺮای ﻓﺎﻳﻞ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻏﺎز ﻣﻲﮔﺮدد.دو روش ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻧﺼﺐ ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد دارد.

 اﻟﻒ)ﻧﺼﺐ ﻋﺎدی ﻳﺎ "Typical"

ب)ﻧﺼﺐ ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﻳﺎ"Custom" 

آموزش نصب نود 32 بصورت کامل و تصویری

ﻧﺼﺐ ﻋﺎدی ﻧﺮم اﻓﺰار:

 اﻳـــﻦ روش ﻧـــﺼﺐ ﺑـــﺮایﻛﺎرﺑﺮاﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳـﺖ ﻛـﻪﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ازنود32 ﺑـﺎﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﭘـﻴﺶ ﻓـﺮض آن اﺳـــﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨـــﺪ.اﻳـــﻦﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﺑﺎﻋﺚاﻳﺠﺎد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻄﺢ اﻣﻨﻴﺘﻲﺷﺪه و ﺑـﺮای ﻛـﺎرﺑﺮاﻧﻲ ﻛـﻪﻗــﺼﺪ ﭘﻴﻜﺮﺑﻨــﺪی ﺟﺰﺋﻴــﺎتﻣﺮﺑـــﻮط ﺑـــﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤـــﺎتﻧﺮماﻓﺰار را ﻧﺪارﻧـﺪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦراه ﺣﻞ اﺳﺖ. 

اوﻟﻴﻦ و در واﻗﻊ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ درﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار درج ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻛﺎرﺑﺮی و ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻓﺎﻳﻠﻬﺎی ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ ﻧﺮم اﻓـﺰارﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر اﺳﺖ.زﻳﺮا ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ را در اﻳﺠﺎدﺣﻔﺎﻇﺖ داﺋﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزی ﻣﻲﻛﻨﺪ.

آموزش نصب نود 32 بصورت کامل و تصویری

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞﻗﺒﻞﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻛﺎرﺑﺮی و ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را که درﻳﺎﻓـﺖﻧﻤﻮده اﻳﺪ در ﻓﻴﻠﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وارد ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را در دﺳﺘﺮس ﻧﺪارﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ "set update parameters later" ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار رﻓﺘﻪ و در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درج اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ اﻗـﺪامﻛﻨﻴﺪ.

 ﮔـــﺎم ﺑﻌـــﺪی ﭘﻴﻜﺮﺑﻨـــﺪیﺳﻴـــﺴﺘﻢ ﻫـــﺸﺪار اوﻟﻴـــﻪ"ThreatSense.net"اﺳﺖ.ﺷﺮﻛﺖ"ESET"ازاﻳﻦ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺟﻬـﺖ ﻛـﺴﺐآﮔﺎﻫﻲ ﺳﺮﻳﻊ و ﻣـﺴﺘﻤﺮ ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮوز ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺟﺪﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ درﻛﻤﺘـــﺮﻳﻦ زﻣـــﺎن ﻣﻤﻜـــﻦﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺑــﺎ ﺗﻬﺪﻳــﺪ ﺟﺪﻳــﺪ را ﺑــﺮایﻛــﺎرﺑﺮان ﺧــﻮد ﺑــﻪ ارﻣﻐــﺎن آورد. از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﺷﺮﻛﺖ"ESET"اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ.آﻳﺪ در اﻳﻦ ﻻﺑﺮاﺗﻮار اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﭘﺮدازش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﻚ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺷﻨﺎﺳـﻪ وﻳﺮوﺳـﻬﺎی راﻳﺎﻧـﻪای ﻧـﺮم اﻓﺰارﻫـﺎی ﺷـﺮﻛﺖ "ESET" اﻓﺰوده ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.


ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻻ ﭘﻴﺪا اﺳﺖ، ﮔﺰﻳﻨﻪ "enable ThreatSense.net early warning system"ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻓﻌـﺎلاﺳﺖ.ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺳﺎل ﻓﺎﻳﻠﻬﺎی ﻣﺸﻜﻮك ﺑـﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺖ ﺷـﺮﻛﺖ"ESET"ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮ روی ﮔﺰﻳﻨﻪ"Advanced Setup …"ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.

 درﻣﺮﺣﻠﻪﺑﻌﺪی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪی ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎیﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺟﺰء ﻛﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻲآﻳﻨﺪ، ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در ﻛـﺎراﻳﻲ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣـﻞ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.ﻧـﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪای دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﻳﮕﺎن(bundle)ﻋﺮﺿﻪ ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ آﻧﻬـﺎ در زﻣﺎن ﻧﺼﺐاﻳﻦﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪایﺧﻴﻠﻲ ﺳﺎده ﻧﻴﺴﺖ.ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در زﻣﺎن ﻧﺼﺐ ﭘﻴﺎمﻫﺎﻳﻲ را ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﻣـﻲدﻫﻨـﺪ، ﻧـﺼﺐ آﻧﻬـﺎﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ و رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

آموزش نصب نود 32 بصورت کامل و تصویری

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﮔﺰﻳﻨﻪ"enable detection of potentially unwanted applications"را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴـﺪ ﺗـﺎ"EAV" ﺑﺘﻮاﻧـﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻬﺪﻳﺪات راﻳﺎﻧﻪای را ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. آﺧــﺮﻳﻦ ﻗــﺪم در ﻓﺮاﻳﻨــﺪﻧــﺼﺐ ﻋــﺎدی ﻧــﺮم اﻓــﺰارﻋﺒﺎرت از ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﺼﺐ ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﺑـﺎ ﻛﻠﻴـﻚ ﺑـﺮرویﮔﺰﻳﻨﻪ"install". اﺳﺖ

آموزش نصب نود 32 بصورت کامل و تصویری

ﻧﺼﺐ آنتی ویروس نود 32 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻔﺎرﺷﻲ:

اﻳﻦ روش ﻧﺼﺐ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﻛﺎرﺑﺮاﻧﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪای آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧـﺪﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﺼﺐ اﻋﻤﺎل دارﻧﺪ. در اﻳﻦ روش ﻧﺼﺐ اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﻋﺒﺎرت از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﻴﺮ ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺖ.ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻣﺴﻴﺮ

"C:\program files\ ESET\ ESET NOD32 Antivirus"

ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮد.ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮ روی دﻛﻤﻪ"Browse …"ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد.

آموزش نصب نود 32 بصورت کامل و تصویری

 در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻛﺎرﺑﺮی و ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را درج ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد.اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﻋﺎدی. اﺳﺖﭘـﺲ ازاﻳﻨﻜﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻛﺎرﺑﺮی و ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را درج ﻛﺮدﻳﺪ، ﺑﺮ روی ﮔﺰﻳﻨﻪ"next"ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑـﺴﺘﺮارﺗﺒـﺎﻃﻲاﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ. 

آموزش نصب نود 32 بصورت کامل و تصویری

اﮔﺮ از ﺳﺮور"proxy"اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺮور"proxy"را ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺻـﺤﻴﺢ درجﻧﻤﺎﺋﻴـﺪ ﺗـﺎﻓﺮاﻳﻨـﺪﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺷﻨﺎﺳﻪ وﻳﺮوﺳﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻠﻲ روﺑﺮو ﻧﺸﻮد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ از اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ آﻳﺎ از ﺳﺮور"proxy"اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴـﺪﻳﺎ ﺧﻴﺮ اﻃﻼﻋﻲ ﻧﺪارﻳﺪ، ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﭘﻴﺶ ﻓﺮض را ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ روی"next"ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴـﺪ.ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﮔـﺮ از ﺳـﺮور"proxy"اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲﻛﻨﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺑﺮ روی"next"ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ. 

آموزش نصب نود 32 بصورت کامل و تصویری

ﺟﻬﺖ ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪی ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺳﺮور"proxy"ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ"I use a proxy server"، ﺑﺮ روی"next"ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.ﺳﭙﺲ درﻓﻴﻠﺪ آدرس ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺎم ﻳﺎ"IP"ﺳﺮور"proxy"را درج. ﻛﻨﻴﺪدر ﻓﻴﻠﺪ"port"ﻧﻴﺰ ﭘـﻮرﺗﻲ را ﻛـﻪ ﺳـﺮور"proxy"اﺗـﺼﺎﻻت آن راﻣﻲﭘﺬﻳﺮد وارد ﻛﻨﻴﺪ.اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﺑﺎ ﺷﻤﺎره"3128"ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ.ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦاﮔـﺮدﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺮور"proxy"ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻛﺎرﺑﺮی و ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ، ﻻزم اﺳﺖ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را در ﻓﻴﻠﺪﻫﺎی"user name"و"password"درج ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﺮور"proxy"دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ.در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﻲﺗﻮان از ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت"proxy"اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﻧﺮم اﻓﺰار"Internet Explorer"اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.ﺑﺪﻳﻦﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺑﺮ روی دﻛﻤﻪ"apply"ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﻤﻮد.

آموزش نصب نود 32 بصورت کامل و تصویری

 اﻛﻨﻮن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روی"next"ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪی ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ ﺧﻮدﻛﺎر ﻧﺮم اﻓﺰاردﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﺪ.در اﻳـﻦ ﭘﻨﺠـﺮه اﺳـﺖﻛﻪ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ اﺟﺰای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑـﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤـﺎت ﭘﻴـﺸﺮﻓﺘﻪ دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ روی ﮔﺰﻳﻨﻪ"change …"ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.

 اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺪارﻳﺪاﺟﺰای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮوزرﺳـﺎﻧﻲ ﻗـﺮار ﮔﻴﺮﻧـﺪ ، ﮔﺰﻳﻨـﻪ"never update program components"را ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻴـﺪ.اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ"ask before downloading program components"ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از داﻧﻠﻮد ﻓﺎﻳﻠﻬﺎی ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ اﺟﺰایﻧﺮم اﻓﺰار، ﭘﻨﺠﺮهای ﮔﺸﻮده ﺷﺪه و ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪ ﻛﺎرﺑﺮ را ﺟﻬﺖ داﻧﻠﻮد اﻳﻦ ﻓﺎﻳﻠﻬﺎ اﺧﺬ ﻛﻨﺪ.ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء اﺟﺰای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر و ﺑـﺪوناﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻛﺎرﺑﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﺰﻳﻨﻪ

"perform program component upgrade if available"

را ﻓﻌﺎل ﻛﺮد.

آموزش نصب نود 32 بصورت کامل و تصویری

ﺗﻮﺟﻪ: ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از ارﺗﻘﺎء و ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ اﺟﺰای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻻزم اﺳﺖ راﻳﺎﻧﻪ راه اﻧﺪازی ﻣﺠﺪد(Reboot). ﺷﻮدﻟﺬا ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه در اﻳـﻦزﻣﻴﻨﻪ ﻋﺒﺎرت از"If necessary , restart computer without notifying"ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺗـﻮانﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﺒﺎدرت ﺑـﻪدرج و درج ﻣﺠﺪد ﻳﻚ ﻛﻠﻤـﻪ ﻋﺒـﻮرﻧﻤــﻮد ﺗــﺎ اﻓــﺮاد ﻏﻴﺮﻣﺠــﺎز ﻧﺘﻮاﻧﻨــﺪﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛـﺎرﺑﺮ را ﺗﻐﻴﻴـﺮدﻫﻨﺪ. ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻴﺪ ﻛـﻪ در روشﻧﺼﺐ ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﭘﻴﻜﺮﺑﻨـﺪی ﺳﻴــﺴﺘﻢ ﻫـﺸﺪار اوﻟﻴــﻪ "ThreatSense.Net"و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ روش ﻧﺼﺐ ﻋﺎدی اﻧﺠﺎم ﻣـﻲﭘﺬﻳﺮﻧـﺪ ﻛـﻪﻗﺒﻼ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪﻧﺪ. 

آموزش نصب نود 32 بصورت کامل و تصویری

در آﺧﺮﻳﻦ ﻗﺪم ﻧﺼﺐ ﻧﻴﺰ ﭘﻨﺠﺮه ای ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺑـﺮ ﻧـﺼﺐ ﻧـﺮم اﻓـﺰار nod32 ﮔـﺸﻮده ﺷـﺪه و ﻛـﺎرﺑﺮ ﻣـﻲﺑﺎﻳـﺴﺖ ﺑـﺮ روی دﻛﻤـﻪ"install"ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﺪ.

+ گردآوری شده توسط  Nod32Serials.ir


    مطالب مهم امنیتی

برای دریافت سریال ها به صورت اتوماتیک، ایمیل خود را وارد کنید:

برگرفته از FeedBurner

نوع مطلب : آموزش های نود32 

دوستان عزیز برای پاسخ سریع تر به نظرات:
لطفا در سایت جدید ما نظر خود را ثبت نمایید.


ورود به سایت:

Cialis pills
جمعه 3 فروردین 1397 12:37 ب.ظ

Awesome stuff. Thanks.
free generic cialis generic cialis at walmart cialis 30 day sample low dose cialis blood pressure where to buy cialis in ontario buying cialis on internet tesco price cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis 5 mg schweiz cialis billig
Cialisomifs
یکشنبه 27 اسفند 1396 08:00 ب.ظ

Thanks a lot. I like this!
cialis 20 mg cut in half price cialis best ou trouver cialis sur le net what is cialis 5 mg cialis coupon printable cialis e hiv cialis 5mg prix cialis taglich cialis authentique suisse free generic cialis
Vanessa
جمعه 17 آذر 1396 09:49 ب.ظ
I relish, cause I discovered exactly what I used to be having a look for.
You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day.
Bye
How do you grow?
یکشنبه 26 شهریور 1396 10:39 ب.ظ
Thanks for your personal marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you happen to be a
great author.I will ensure that I bookmark
your blog and definitely will come back later on. I want to
encourage you to ultimately continue your great
job, have a nice day!
is a foot tattoo painful
سه شنبه 6 تیر 1396 06:42 ق.ظ
These are really wonderful ideas in concerning blogging.
You have touched some pleasant points here. Any way keep up wrinting.
foot pain and tingling
پنجشنبه 1 تیر 1396 04:50 ب.ظ
My brother suggested I would possibly like this blog.
He used to be entirely right. This post truly made my day. You cann't believe simply
how a lot time I had spent for this information! Thank you!
Rory
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:22 ق.ظ
Excellent web site you have here.. It's difficult to find quality writing
like yours these days. I seriously appreciate people like you!

Take care!!
ameblo.jp
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 11:09 ب.ظ
What's Taking place i am new to this, I stumbled upon this I've found It positively useful and it
has aided me out loads. I'm hoping to contribute & assist different users like its helped
me. Great job.
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 06:22 ب.ظ
I am regular reader, how are you everybody?
This post posted at this web site is truly nice.
فرشته
دوشنبه 15 اردیبهشت 1393 01:41 ب.ظ
سلام من نود روداشتم دیشب اپدیتش کردم خوب بودکارمیکرداما وقتی ورژن جدیدشوخواستم نصب کنم نشد خود ب خود الان پاک شده از سیستمم نصب هم نمیشه نسخه های مختلفشو گرفتم نصب نمیشه کمک کنید لطفا ممنون
پاسخ امید اینترنت : سلام. آیا ورژن قبلی رو پاک کردید و اینکه می گید نصب نمی شه کجای نصب ارور می ده؟
جمعه 12 اردیبهشت 1393 03:44 ب.ظ
باعرض سلام وخسته نباشید
پاسخ امید اینترنت : سلام
سه شنبه 26 فروردین 1393 02:00 ب.ظ
mer30
پاسخ امید اینترنت : خواهش
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo